Regulamin sklepu internetowego Moje Pierwsze M2

Regulamin sklepu internetowego

Moje Pierwsze M2

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Moje Pierwsze M2, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż kursu Moje Pierwsze M2, dostępny pod adresem internetowym https://mojepierwszem2.pl/, prowadzony jest przez firmę Szymon Mrugała z siedzibą w Krakowie, NIP 6782992147.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@szymonmrugala.pl
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa sposób funkcjonowania Sklepu, zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 4. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep.
 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Szymon Mrugała, NIP 6782992147. Ze Sprzedawcą można skontaktować się pod numerem telefonu +48/ 500-519-511 lub za pomocą wiadomości mailowej na adres kontakt@szymonmrugala.pl
 3. Klient/Kupujący – oferta Sklepu skierowana jest do osób fizycznych, w tym Konsumentów, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zdolnych do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polski. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny przed skorzystaniem z Usług oferowanych przez Sklep uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego oraz okazać ją na prośbę Sprzedawcy.
 4. Sklep – Sklep Internetowy znajdujący się w sieci Internet pod adresem URL https://mojepierwszem2.pl/, którego właścicielem jest Sprzedawca.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Usługa/Produkt/Kurs/Szkolenie – oferowany w Sklepie kurs online Moje Pierwsze M2 będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający zakup Produktu lub pobranie Produktu testowego.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Operator Płatności – Przelewy24.pl, którego właścicielem jest PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887, REGON 301345068, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 zł, opłaconym w całości oraz wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez KNF -Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE, nr 35, lok. 11, KRAKÓW, kod 31-837 Polska
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@szymonmrugala.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48/ 500-519-511
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 62 1140 2004 0000 3102 7874 8680
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10 – 18

§ 4

Wymagania techniczne

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 1. dostęp do Internetu, najlepiej z szybkością odbierania 10 Mbps lub większą dla plików video,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa i przeglądarka plików,
 4. możliwość odtwarzania plików audio i wideo,
 5. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 6. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursu.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie. Zabronione jest wprowadzanie do Sklepu treści bezprawnych, mogących naruszać dobra osób trzecich lub godzących w porządek prawny oraz ingerowanie w infrastrukturę informatyczną Sklepu.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z Regulaminem albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) w walucie polski złoty.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Klient, wpisując dane do płatności, podaje również e-mail kontaktowy. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (którym jest podany przez Klienta adres mailowy) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady zakupu kursu

 1. Klient może zakupić w Sklepie Kurs. Jest to pełny Kurs Moje Pierwsze M2, za który należy uiścić wskazaną przez Sprzedawcę cenę nabycia.
 2. Po kliknięciu „Kup kurs” w Sklepie internetowym, Klientowi pojawia się Produkt: płatny moduł Moje Pierwsze M2. Klient klika wybrany przez siebie moduł (Produkt), który automatycznie pojawia się w Koszyku. Następnie klika „Przejdź do kasy” lub modyfikuje zamówienie na poziomie Koszyka (jeżeli jest taka potrzeba). Kolejno, Klient wypełnia formularz podając Imię, opcjonalnie Nazwisko oraz koniecznie adres e- mail i akceptuje Regulamin. Celem wystawienia faktury Klient podaje dane adresowe i niezbędna dane identyfikacyjne (jak np. NIP czy PESEL). Dalej klika „Zamawiam i płacę”. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrany Produkt.
 3. Po podaniu ww danych i dokonaniu zapłaty, Klientowi automatycznie zakładane jest Konto w Sklepie.
 1. Jeżeli Kupujący wybrał kurs internetowy dostępny w opcji płatności jednorazowej, wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowej następuje poprzez zapewnienie Kupującemu dostępu do Kursu. Kurs dostępny będzie poprzez platformę kursową. Dane dostępowe Kupujący otrzyma na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail.
 2. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 3. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 5 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.
 4. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 4 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.
 5. Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu na czas nie krótszy niż 12 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zalogowanie się przez Kupującego do serwisu Sprzedającego oferującego szkolenie online jest równoznaczne z jego odsłuchaniem i odtworzeniem oraz z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
 7. Prosimy Państwa o nie udostępnianie swoich danych dostępowych tj. logowania do panelu kursanta osobom trzecim, gdyż w trosce o Państwa bezpieczeństwo monitorujemy Państwa proces logowania i w przypadku logowania z innego adresu, system monitorujący bezpieczeństwo połączeń może zablokować czasowo Państwa dostęp do Waszego Panelu kursanta.
 8. Klient otrzymuje fakturę wypełniając stosowne pole w Formularzu Zamówienia.
 9. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu i pobrania kursu.
 1. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą uważa się umowę o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatności elektroniczne poprzez platformę Przelewy24 (przelew elektroniczny oraz BLIK)
 3. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na użyty do składania zamówienia adres e-mail w wiadomości potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.
 4. W Sklepie istnieje opcja pobrania bezpłatnego odcinka Kursu. Po wpisaniu imienia oraz adresu e-mail, na podany adres e-mail przysyłany jest link do bezpłatnego modułu.

§ 8

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Szkolenie zwane też potocznie Kursem stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Szkolenia zwanego też potocznie Kursem przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Szkolenia i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w niniejszym, Regulaminie.
 4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres szymonmrugala@gmail.com
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://mojepierwszem2.pl/

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.09.2020r.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami. Stanowi ona punkt kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.